ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 سوالات پیش از خرید

سوالات خود در مورد خدمات بهینه سرور را در این بخش مطرح نمایید.

 پیگیری موضوعات فنی

برای دریافت اطلاعات و یا بررسی مشکلات فنی خود از این بخش استفاده نمایید.

 سفارش، تمدید و پیگیری موضوعات مالی

برای بررسی مشکلات مالی، درخواست یا پیگیری فاکتور، درخواست تمدید، ارتقا یا سفارش سرویس از این بخش استفاده نمایید.